Konsultacja ws. projektu Ustawy o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T z 2010r.

Wyłączenie sygnału telewizyjnego umożliwiającego rozpowszechnianie lub rozprowadzanie programu w sposób analogowy drogą rozsiewczą naziemną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawia, iż wiele osób, które dotychczas korzystały z telewizji analogowej, będzie napotykać pewne trudności z dostępem do telewizji cyfrowej. Zakres tego problemu w Polsce dotyczy ponad 500 tysięcy osób z ubytkami wzroku oraz ponad 800 tysięcy osób z ubytkami słuchu. Całkowita liczba osób niewidomych, słabowidzących ulega stałemu zwiększaniu. Podobnie jest z osobami, które dotyka problem całkowitej lub częściowej utraty słuchu. Wynika to z wielu powodów. Należą do nich między innymi starzejące się społeczeństwo oraz niepełnosprawność związana z wiekiem. Dodatkowa przyczyna związana jest z postępem medycyny, która, ratując życie, nie potrafi wyeliminować wszystkich skutków chorób, wypadków, itp.

Wdrożenie naziemnej telewizji cyfrowej stwarza ogromną szansę na wprowadzenie technologii wspomagających dostępność telewizji dla wszystkich osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu, wszystkich osób borykających się z problemami widzenia i słyszenia. Nadawcy stosując technologie wspomagające w postaci usług dostępu takich jak audiodeskrypcja [ang. Audio description], audiotekst [ang. Audio subtitling], napisy dla niesłyszących [ang. closed captioning] oraz napisy [ang. Subtitles], umożliwią swoim użytkownikom dostęp do fabuły oferowanego programu telewizyjnego.


Poprawa dostępności powinna objąć:

1. Usługi opcjonalne, takie jak rozszerzone wyświetlanie na ekranie [ang. On Screen Display (OSDs)], napisy, które mogą być włączane lub wyłączane na życzenie użytkownika, dodatkowe kanały audio, alternatywne ścieżki wideo, możliwość skalowania tekstu i obrazu, ale także dokonania nagrania programów i związanych z nimi treści do oglądania w dogodnym czasie. Niezbędne jest w tym przypadku udostępnienie użytkownikowi niewidomemu, głuchemu bezpośredniej funkcji włączania i wyłączania audiodeskrypcji, napisów lub innych usług dostępu na życzenie [ang. one-touch access to audio description or other assistive services].

Dzięki temu osoby z niepełnosprawnością wzroku i słuchu mogą czerpać korzyści oglądając wybrane programy telewizyjne.

2. Elektroniczny przewodnik po programach [ang. Electronic Programming Guide, {EPG}], zawierający Listę programów, które są dostępne dla użytkownika. Dostępność listy jest szczególnie istotna, gdyż zwykle zawiera ona dokładne i kompletne informacje na temat atrybutów danego programu, na przykład, gdy

Program jest w formacie 16:9, w wysokiej rozdzielczości, czy też oferuje audiodeskrypcję, audiotekst, napisy dla niesłyszących lub napisy. Wskazane jest zatem zastosowanie w pełni udźwiękowionego przewodnika po oferowanych programach [ang. fully spoken electronic programme guides}, głosowej identyfikacji wybranego kanału [ang. spoken channel identification] oraz głosowej informacji o programie [ang. spoken programme information].

3.  Cyfrowe usługi tekstowe [ang. Digital Text SerVice w niektórych przypadkach po prostu teletekst. To miejsce, gdzie użytkownicy mogą nie tylko znaleźć informacje odnoszące się do programów telewizyjnych, ale także usług informacyjnych, takich jak wiadomości, prognoza pogody, wyniki sportowe i tym podobne. Docelowymi odbiorcami tych usług są osoby, które nie mają dostępu do informacji przekazywanych za pośrednictwem Internetu,. Głosowo udostępnione cyfrowe usługi tekstowe stanowią środek zwalczania wykluczenia cyfrowego osób z problemami widzenia. Takie usługi mogą też wyraźnie pomóc seniorom, którzy nie mogą i nie chcą używać komputera.

4.  Interaktywna telewizja: Windows, ikony, menu, urządzenia peryferyjne [ang. Wampy], łącząc zaawansowany przekaz telewizyjny i internetowy sprawia, iż telewizja przestaje być pasywnym przekazywaniem treści, pozostawiając użytkownikowi, odbiorcy decyzję co i jak chce oglądać. Dzięki telewizji interaktywnej użytkownik uzyskuje wpływ na nadawane treści, może tworzyć ramówkę stacji lub zabierać aktywny udział w tworzeniu programu, chociażby poprzez zadawanie pytań. Realizacja usług interaktywnych przez osoby z problemami wzroku wymaga zastosowania zarówno głosowych informacji o dostępnych usługach interaktywnych [ang. spoken information about interactive services], ale także udźwiękowionych pilotów zdalnego sterowania [ang. a talking remote control]. Korzystanie z usług zakłada bowiem wykorzystanie urządzenia zdalnego sterowania, które pozwala użytkownikowi na interakcję.

 


Warto przy tym zwrócić uwagę by oferowane urządzenia odbiorcze [ang. set top box], które są kierowane do ogółu użytkowników, były dostępne dla osób niewidomych oraz umożliwiały uruchamianie usług dostępu, tym bardziej, że niektóre z nich mogą być przydatne dla wszystkich użytkowników.

Od 1993 roku, telewizory z ekranami 13 cali i więcej, które są sprzedawane w Stanach

Zjednoczonych, muszą mieć wbudowane dekodery, które umożliwiają dostęp do świadczonych przez nadawców usług dostępu.

Poprawa dostępności obejmuje bowiem nie tylko usługi związane z dostępem, ale także inne zmiany, w tym instalację i używanie zintegrowanych cyfrowych odbiorników telewizyjnych. Należy zatem uwzględnić także udźwiękowienie Interfejsu cyfrowych wyświetlaczy w połączeniu z urządzeniami zdalnego sterowania nimi.

Osoby niewidome, ociemniałe, z resztkami wzroku, słabowidzące, głuche, głuchoniewidome, niesłyszące, niedosłyszące i słabosłyszące doświadczają ograniczeń w dostępie do usług audiowizualnych, które mogą być zniwelowane przez zapewnienie odpowiedniego wsparcia, mającego na celu wyrównanie szans tych osób w korzystaniu z telewizji cyfrowej.

W związku z powyższym proponujemy wprowadzenie do projektu ustawy następujących zapisów:

1.

W Roz. 1, art. 1, ust. 1, proponujemy w pkt 4, kropkę na końcu zastąpić średnikiem i dodać pkt. 5 oraz pkt. 6 w brzmieniu:

5) Wytyczne świadczenia usług dostępu do telewizji cyfrowej osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu;

6) wymagania techniczne urządzeń odbiorczych w kontekście ich użyteczności i rentowności dla użytkowników z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.


2.

W Roz. 1, art. 2, istniejący zapis w pkt. 9

9) użytkownik - osoba, która posiada odbiornik telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu telewizyjnego.

Proponujemy zastąpić zapisem w brzmieniu:

9) użytkownik - osoba, która posiada odbiornik telewizyjny w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu telewizyjnego wraz z możliwością bezpośredniego uruchomienia usług dostępu.

Dodatkowo,

w art. 2, w pkt 9, kropkę na końcu proponujemy zastąpić średnikiem i dodać pkt 10 w brzmieniu:

10) Usługi dostępu - to usługi umożliwiające użytkownikom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu dostęp do fabuły programu telewizyjnego. Są to między innymi audiodeskrypcja, audiotekst, napisy dla niesłyszących oraz prosta w obsłudze głosowa nawigacja;

Uzasadnienie

Użyta w propozycjach zapisów nowa nomenklatura usług dostępu wymaga określenia ich znaczenia.

Ponad to,

W Art. 2, proponujemy dodać pkt. 11, pkt. 12 oraz pkt. 13 w brzmieniu:

11) audiodeskrypcja – usługa oznacza werbalne, obiektywne opisywanie treści wizualnych pojawiających się na ekranie, przeznaczona jest dla użytkowników z niepełnosprawnością wzroku, umieszczana w audycji lub rozpowszechniany równocześnie z nią.";

12) Audiotekst – usługa oznacza werbalne odczytywanie tekstów, napisów wyświetlanych na ekranie, przeznaczona jest dla użytkowników z niepełnosprawnością wzroku, umieszczana w audycji lub rozpowszechniana równocześnie z nią.

13) Napisy dla niesłyszących – usługa oznacza wyświetlanie treści dialogów, dźwiękowych elementów programu jako tekstu na ekranie, przeznaczona jest dla użytkowników z niepełnosprawnością słuchu, umieszczana w audycji lub rozpowszechniana równocześnie z nią..

Umieszczenie definicji wymienionych w pkt. 11, 12 oraz 13 usług dostępu pozwoli uniknąć niejasności co do ich definiowania w odniesieniu do świadczenia dostępnych usług audiowizualnych oraz zapewni ich prawidłowe zastosowanie.

3.

W Roz. 1, art. 4, w ust. 1, istniejący zapis w pkt. 1

 1. multipleks, w którym programy telewizyjne będą rozpowszechniane w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną;

Proponujemy uzupełnić i nadać mu następujące brzmienie:

1)    multipleks, w którym programy telewizyjne będą rozpowszechniane wraz z usługami dostępu w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną;

Dodatkowo:

W Art. 4, ust. 2, istniejący zapis w pkt. 5

5) sposób zagospodarowania pojemności w multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T po upływie okresu, o którym mowa w pkt 4, z uwzględnieniem w szczególności możliwości nadawania przez nadawców, o których mowa w art. 3, cyfrowego sygnału telewizyjnego o rozdzielczości HDTV.

Proponujemy uzupełnić i nadać mu brzmienie:

5) sposób zagospodarowania pojemności w multipleksie naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T po upływie okresu, o którym mowa w pkt 4, z uwzględnieniem w szczególności możliwości nadawania przez nadawców, o których mowa w art. 3, cyfrowego sygnału telewizyjnego o rozdzielczości HDTV wraz z usługami dostępu.


4.

W Roz. 1, art. 5, proponujemy zmianę brzmienia zapisu:

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, przedłuży nadawcy, który w okresie ważności koncesji udostępnia na 95% terytorium RP nieodpłatnie użytkownikom pogramy, o których mowa w art. 3, termin wygaśnięcia koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób cyfrowy na kolejne 5 lat.

Oraz zastąpienie go zapisem w brzmieniu:

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, przedłuży nadawcy, który w okresie ważności koncesji udostępnia na 95% terytorium RP nieodpłatnie użytkownikom programy, o których mowa w art. 3, termin wygaśnięcia koncesji na rozpowszechnianie programu telewizyjnego w sposób cyfrowy na kolejne 5 lat, przy czym każdy nadawca, który stara się o odnowienie lub uzyskanie koncesji musi zobowiązać się do wprowadzenia usług dostępu osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.

5.

W Roz. 2, art. 7, istniejący ust. 1

 1. zapewnienia ciągłości odbioru programu telewizyjnego w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną po terminie, o którym mowa w art. 3;

Proponujemy zastąpić zapisem o następującym brzmieniu:

 1. zapewnienia ciągłości odbioru programu telewizyjnego wraz z usługami dostępu w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną po terminie, o którym mowa w art. 3;

Dodatkowo:

W Art. 7, istniejący zapis w ust. 2

 1. zapewnienia powszechnego i nieodpłatnego dostępu gospodarstw domowych do programów rozpowszechnianych w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z dostępności częstotliwości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Proponujemy uzupełnić i nadać mu następujące brzmienie:

 1. zapewnienia powszechnego i nieodpłatnego dostępu gospodarstw domowych do programów i usług dostępu rozpowszechnianych w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z dostępności częstotliwości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

Ponad to:

W Art. 7, istniejący zapis w ust. 3

 1. zapewnienie niezakłóconej, nieprzerwanej i spełniającej parametry techniczne, cyfrowej transmisji i dosyłu programów telewizyjnych wraz z usługami dostępu, w sposób określony w rezerwacji częstotliwości, o której mowa w art. 3.

6.

W Roz 2, art. 8, istniejący zapis w ust. 1

1.            Operator multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T może powierzyć realizację obowiązku zapewnienia niezakłóconej, nieprzerwanej i spełniającej parametry techniczne, cyfrowej transmisji i dosyłu programów telewizyjnych, w sposób określony w rezerwacji częstotliwości, o której mowa w art. 3, w drodze umowy o świadczenie usługi transmisji i dosyłu sygnałów telewizyjnych operatorowi sieci nadawczej.

Proponujemy uzupełnić i nadać mu następujące brzmienie:

1.            Operator multipleksu naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T może powierzyć realizację obowiązku zapewnienia niezakłóconej, nieprzerwanej i spełniającej parametry techniczne, cyfrowej transmisji i dosyłu programów telewizyjnych wraz z usługami dostępu, w sposób określony w rezerwacji częstotliwości, o której mowa w art. 3, w drodze umowy o świadczenie usługi transmisji i dosyłu sygnałów telewizyjnych operatorowi sieci nadawczej.

7.

W Roz. 3, art. 9, istniejący zapis w ust. 1

1. Nadawca publiczny „Telewizja Polska - Spółka Akcyjna” oraz nadawcy, na rzecz których została dokonana rezerwacja częstotliwości, o której mowa w art. 3, obowiązani są, w okresie od ……. do dnia 31 lipca 2013 r., do nadawania audycji informacyjnych.

Proponujemy uzupełnić i nadać mu następujące brzmienie:

1.            Nadawca publiczny „Telewizja Polska - Spółka Akcyjna” oraz nadawcy, na rzecz których została dokonana rezerwacja częstotliwości, o której mowa w art. 3, obowiązani są, w okresie od ……. do dnia 31 lipca 2013 r., do nadawania audycji informacyjnych dostosowując ich treść i przekaz także do potrzeb osób niepełnosprawnością wzroku i słuchu.

7.

W Roz. 3, art. 10, kropkę kończącą ust. 4, proponujemy zastąpić średnikiem i dodać ust. 5 w brzmieniu:

5) wskazanie usług dostępu oraz możliwości i sposobów ich wykorzystania przez osoby z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.


8.

W Roz. 3, art. 12, istniejącą treść zapisu:

Nadawcy, o których mowa w art. 3, obowiązani są w okresie od …….do dnia 31 lipca 2013 r., do zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 10.

Proponujemy uzupełnić i nadać mu następujące brzmienie:

Nadawcy, o których mowa w art. 3, obowiązani są w okresie od …….do dnia 31 lipca 2013 r., do zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 10, których odbiór będzie dostępny również dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.

9.

W Roz. 3, art. 13, proponujemy uzupełnienie ust. 1 oraz ust. 2 nadając im brzmienie:

1) popularyzowanie informacji związanych z wdrożeniem naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T, w tym ich publikowanie na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury z uwzględnieniem ich dostępności dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu;

2) opracowywanie i wydawanie publikacji popularyzujących wiedzę o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T na terytorium RP, w tym wydawanie broszur i ulotek, ze uwzględnieniem ich dostępności osobom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.

10.

W Roz. 3, art. 14, proponujemy uzupełnić istniejący zapis:

Nadawca, o którym mowa w art. 3, na wniosek podmiotu rozprowadzającego program telewizyjny, obowiązany jest udostępnić nieodpłatnie program telewizyjny, który w dniu wejścia w życie ustawy jest rozpowszechniany w sygnale niezakodowanym.

Nadając mu brzmienie:

Nadawca, o którym mowa w art. 3, na wniosek podmiotu rozprowadzającego program telewizyjny, wraz z usługami dostępu obowiązany jest udostępnić nieodpłatnie program telewizyjny, z usługami dostępu, który w dniu wejścia w życie ustawy jest rozpowszechniany w sygnale niezakodowanym.


11.

W Roz. 4, art. 15, istniejący ust. 1

1. Od dnia 1 kwietnia 2010 r. odbiorniki telewizyjne o przekątnej ekranu powyżej

66 centymetrów, przeznaczone do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych przez indywidualnych użytkowników, przeznaczone do sprzedaży detalicznej, powinny być wyposażone w tuner pozwalający na odbiór wszystkich bezpłatnych programów naziemnej telewizji cyfrowej w wysokiej rozdzielczości i w rozdzielczości standardowej, dostępnych na terytorium RP.

Proponujemy uzupełnić i nadać mu następujące brzmienie:

1. Od dnia 1 kwietnia 2010 r. odbiorniki telewizyjne o przekątnej ekranu powyżej

66 centymetrów, przeznaczone do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych przez indywidualnych użytkowników, przeznaczone do sprzedaży detalicznej, powinny być wyposażone w tuner pozwalający na odbiór wszystkich bezpłatnych programów i usług dostępu naziemnej telewizji cyfrowej w wysokiej rozdzielczości i w rozdzielczości standardowej, a jego obsługa i oferowane funkcje powinny być dostępne również dla użytkowników z niepełnosprawnością wzroku

Dodatkowo:

W Art. 15, istniejący zapis w ust. 2

2. Od dnia 1 grudnia 2012 r. odbiorniki telewizyjne przeznaczone do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych przez indywidualnych użytkowników, przeznaczone do sprzedaży detalicznej, powinny być wyposażone w tuner pozwalający na odbiór wszystkich bezpłatnych programów i usług dostępu naziemnej telewizji cyfrowej w wysokiej rozdzielczości i w rozdzielczości standardowej, dostępnych na terytorium RP.

Proponujemy uzupełnić i nadać mu brzmienie:

2.            Od dnia 1 grudnia 2012 r. odbiorniki telewizyjne przeznaczone do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych przez indywidualnych użytkowników, przeznaczone do sprzedaży detalicznej, powinny być wyposażone w tuner pozwalający na odbiór wszystkich bezpłatnych programów i usług dostępu naziemnej telewizji cyfrowej w wysokiej rozdzielczości i w rozdzielczości standardowej, dostępnych na terytorium RP, a jego obsługa i funkcje powinny być dostępne również dla użytkowników z niepełnosprawnością wzroku.


W Art.. 15, istniejący ust. 3

3. Od dnia 1 grudnia 2012 r. tunery przeznaczone do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych, w momencie sprzedaży detalicznej, powinny pozwalać na odbiór wszystkich bezpłatnych programów naziemnej telewizji cyfrowej w wysokiej rozdzielczości.

Proponujemy uzupełnić i nadać mu brzmienie:

3. Od dnia 1 grudnia 2012 r. tunery przeznaczone do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych, w momencie sprzedaży detalicznej, powinny pozwalać na odbiór wszystkich bezpłatnych programów i usług dostępu naziemnej telewizji cyfrowej w wysokiej rozdzielczości, a ich obsługa i funkcje powinny być dostępne dla użytkowników z niepełnosprawnością wzroku.

Ponad to:

W Art. 15, proponujemy zmianę numeru obecnego ust. 4 na ust. Numer 5, a w miejsce ust. 4 proponujemy dodać zapis w brzmieniu:

4. Od dnia 1 grudnia 2012 r. urządzenia przeznaczone do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych, oraz zsynchronizowane z nimi urządzenia do zdalnego sterowania w momencie sprzedaży detalicznej, powinny pozwalać na odbiór wszystkich bezpłatnych programów i usług dostępu naziemnej telewizji cyfrowej w wysokiej rozdzielczości i w rozdzielczości standardowej oraz cechować się dostępnością dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu dając im możliwość bezpośredniego lub natychmiastowego uruchamiania usług dostępu.

W Art. 15, obecny ust. 5, a z uwzględnioną propozycją zm. ust. 6 proponujemy istniejący zapis:

5. Od dnia 1 kwietnia 2010 roku sprzedawcy obowiązani są umieścić treść przepisów ust. 1 – 4 w miejscu widocznym i łatwo dostępnym dla każdego potencjalnego nabywcy odbiornika telewizyjnego lub tunera.”;

Uzupełnić i nadać mu brzmienie:

5. Od dnia 1 kwietnia 2010 roku sprzedawcy obowiązani są umieścić treść przepisów ust. 1 – 4 w miejscu widocznym i łatwo dostępnym dla każdego potencjalnego nabywcy odbiornika telewizyjnego lub tunera z uwzględnieniem dostępności ich treści również dla potencjalnych nabywców niewidomych.”;


12.

W Roz. 6, art. 18, propozycję zmiany art. 2 poprzez dodanie pkt. 20a

„20a) multipleks - zespolony strumień danych cyfrowych, przesyłanych w kanale lub bloku częstotliwościowym, wykorzystywanych w służbie radiodyfuzji, składający się z dwóch lub więcej strumieni utworzonych z kodowania programów radiofonicznych, telewizyjnych, danych dotyczących systemu dostępu warunkowego lub usług dodatkowych”;

Proponujemy uzupełnienie zapisu w pkt. 20a Nadając mu brzmienie:

„20a) multipleks - zespolony strumień danych cyfrowych, przesyłanych w kanale lub bloku częstotliwościowym, wykorzystywanych w służbie radiodyfuzji, składający się z dwóch lub więcej strumieni utworzonych z kodowania programów radiofonicznych, telewizyjnych z usługami dostępu, danych dotyczących systemu dostępu warunkowego lub usług dodatkowych”;

13.

W Roz. 6, art. 18, propozycja art. 131, istniejący ust. 2

2. Przez umowę o dostępie do multipleksu operator multipleksu zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do multipleksu za wynagrodzeniem oraz poniesienia wydatków z tytułu świadczenia usługi transmisji i dosyłu sygnałów telewizyjnych, a nadawca zobowiązuje się do współdziałania z operatorem multipleksu, w szczególności poprzez udostępnienie swojego programu telewizyjnego.

Proponujemy uzupełnić i nadać mu brzmienie:

2. Przez umowę o dostępie do multipleksu operator multipleksu zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do multipleksu za wynagrodzeniem oraz poniesienia wydatków z tytułu świadczenia usługi transmisji i dosyłu sygnałów telewizyjnych, a nadawca zobowiązuje się do współdziałania z operatorem multipleksu, w szczególności poprzez udostępnienie swojego programu telewizyjnego i usług dostępu.


14.

W Roz. 6, art. 18, propozycja art. 131ł, istniejący ust. 1

 1. umieszczania w multipleksie i rozprowadzania programów objętych transmisją obowiązkową,

Proponujemy uzupełnić nadając mu brzmienie:

 1. umieszczania w multipleksie i rozprowadzania programów z usługami dostępu objętych transmisją obowiązkową,

Dodatkowo:

Propozycja Art. 131ł, istniejący ust. 2

 1. równego i niedyskryminującego traktowania nadawcy programu telewizyjnego, którego program jest rozpowszechniany lub rozprowadzany w multipleksie;

Proponujemy uzupełnić nadając mu brzmienie:

 1. równego i niedyskryminującego traktowania nadawcy programu telewizyjnego, którego program i usługi dostępu jest rozpowszechniany lub rozprowadzany w multipleksie;

Natomiast

Propozycja Art. 131ł, istniejący ust. 3

 1. zapewnienia niezakłóconej, nieprzerwanej i spełniającej parametry techniczne, cyfrowej transmisji i dosyłu programów telewizyjnych, w sposób określony w rezerwacji częstotliwości, chyba że nastąpiła awaria z przyczyn technicznych lub zaprzestanie dostarczania programu przez nadawcę;

Proponujemy uzupełnić nadając mu brzmienie:

 1. zapewnienia niezakłóconej, nieprzerwanej i spełniającej parametry techniczne, cyfrowej transmisji i dosyłu programów telewizyjnych z usługami dostępu, w sposób określony w rezerwacji częstotliwości, chyba że nastąpiła awaria z przyczyn technicznych lub zaprzestanie dostarczania programu i usług dostępu przez nadawcę;

Ponad to

Propozycja Art. 131ł, istniejący ust. 4

4)            przestrzegania określonych w rezerwacji częstotliwości zasad zarządzania przepływnością dla programów telewizyjnych objętych transmisją obowiązkową;

Proponujemy uzupełnić nadając mu brzmienie:

4)            przestrzegania określonych w rezerwacji częstotliwości zasad zarządzania przepływnością dla programów telewizyjnych z usługami dostępu objętych transmisją obowiązkową;


Propozycja art. 123:

W a) ust. 1 proponowany pkt 9

„9) rezerwacji częstotliwości na cele rozpowszechniania lub rozprowadzania programów telewizyjnych w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną w celu optymalizacji sieci telekomunikacyjnych;”,

b) uchyla się ust. 3;

Proponujemy uzupełnić nadając mu brzmienie:

„9) rezerwacji częstotliwości na cele rozpowszechniania lub rozprowadzania programów telewizyjnych i usług dostępu w sposób cyfrowy drogą rozsiewczą naziemną w celu optymalizacji sieci telekomunikacyjnych;”,

b) uchyla się ust. 3;

Zdając sobie sprawę, iż wprowadzenie telewizji cyfrowej jest przedsięwzięciem w skali globalnej i procesem nieuchronnym, Polska nie powinna zapominać o osobach z niepełnosprawnością wzroku i słuchu, które ze względu na niepełnosprawność sensoryczną są szczególnie narażone na wykluczenie cyfrowe.

Obowiązujący obecnie stan prawny nie zawiera uregulowań prawnych, które umożliwiłyby zapewnienie powszechnej dostępności usług audiowizualnych, dostępności cyfrowego sygnału telewizyjnego dla osób niewidomych, słabowidzących, głuchych, głuchoniewidomych i niedosłyszących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Obowiązujące przepisy prawa nie zawierają uregulowań, które w przejrzysty sposób regulowałyby wszelkie kwestie związane z świadczeniem usług dostępu za pośrednictwem telewizji cyfrowej.

Wszystkie proponowane przez Fundację Audiodeskrypcja zapisy mają na celu stworzenie formalno - prawnych podstaw, które umożliwią udostępnienie telewizji cyfrowej użytkownikom z niepełnosprawnością wzroku i słuchu, tak by stała się ona jednakowo powszechnie dostępna dla wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Fundacja Audiodeskrypcja z ogromną przyjemnością włączy się do współpracy przy wdrażaniu udogodnień, które sprawią, iż telewizja cyfrowa stanie się jednakowo dostępna dla wszystkich.

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Jeśli chcesz wyłączyć opcje zapisywania plików cookie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności.

Akceptuję.